General Terms and Conditions

Social Logica BV

Algemene voorwaarden Social Logica


 1. Invoering


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Klant: een (rechts) persoon die een Overeenkomst aangaat met Social Logica.

 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

 3. Social Logica: de naamloze vennootschap Social Logica BV, gevestigd te (1062 BV) Amsterdam, Suze Robertsonstraat 41, gekenmerkt bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76811859.

 4. Dag: kalender.

 5. Dienst (en): alle activiteiten, in welke vorm dan ook, die Social Logica voor of namens de Klant verricht.

 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of Social Logica in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hem is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 7. Overeenkomst op afstand: de Overeenkomst tussen de Klant en Social Logica, waarbij in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van Diensten, producten en / of digitale inhoud georganiseerd door Social Logica, waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst gesloten tussen Social Logica en de Klant.

 9. Partij: Social Logica of Klant

 10. Partijen: de gezamenlijke aanduiding van Social Logica en Klant.

 11. Persoonsgegevens: alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 12. Schriftelijk: Schriftelijk wordt ook begrepen per e-mail.


Bankrelatie ING - IBAN NL28 INGB 0006 9478 20 - Swift-code: INGBNL2A - BTW-nr. NL NL860795391B01 Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nr. 76.81.18.59

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website: www.sociallogica.com 1. Aspecten van de wet


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten tussen partijen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden. Voorwaarden.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Social Logica, waarbij derden zijn betrokken voor de uitvoering.

 3. Social Logica verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enige aankoop of andere voorwaarden van de Klant.

 4. De inhoud van deze algemene voorwaarden kan gedurende de looptijd van de overeenkomst worden gewijzigd. Indien een dergelijke wijziging zich voordoet, zal Social Logica de inhoud van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Klant voorleggen. Indien de Klant niet binnen 1 maand na ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden bezwaar maakt tegen de ontvangen gewijzigde Algemene Voorwaarden, wordt de inhoud van de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

 5. Indien is gebleken dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden van de overeenkomst nietig zijn, vernietigbaar zijn of vernietigd worden, blijven deze algemene voorwaarden en de overeenkomst voor al het overige van kracht. In dat geval treden Social Logica en de Klant in overleg met als doel overeenstemming te bereiken over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het doel van de oorspronkelijke bepalingen.

 6. Indien Social Logica niet altijd strikte naleving van deze algemene voorwaarden vereist, betekent dit niet dat Social Logica het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 7. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Social Logica zijn overeengekomen.

 8. De gegevens van Social Logica zijn leidend, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 9. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst te allen tijde.Artikel 3. Het aanbod

 1. Elk aanbod van Social Logica, inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, is vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de prijsopgave een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding of offerte wanneer deze termijn is verstreken.

 2. Door Social Logica verstrekte aanbiedingen en / of offertes zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het komen van een Overeenkomst, tenzij Social Logica dit uitvoert en de Klant hier niet direct bezwaar tegen maakt.

 3. Social Logica kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Koper in redelijkheid en billijkheid en algemeen aanvaarde opvattingen had moeten begrijpen dat een aanbod van Social Logica, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of verschrijving bevat.

 4. Indien de aanvaarding van de Klant, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Social Logica, is Social Logica daaraan niet gebonden, tenzij Social Logica Schriftelijk anders aangeeft.

 5. Het advertentiemateriaal van Social Logica in de ruimste zin van het woord, inclusief afbeeldingen, catalogi, tekeningen en soortgelijke gegevens, al dan niet elektronisch verstrekt door Social Logica, is aan verandering onderhevig en bindt Social Logica niet.

 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Social Logica niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding en / of offerte begrepen zaken en / of het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 7. Aanbiedingen en / of offertes van Social Logica gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of nabestellingen.
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden, waaronder begrepen de voorwaarde zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Social Logica behoudt zich het recht voor om een bestelling of bestellingen van de Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, komt de Overeenkomst pas tot stand na bevestiging door Social Logica van de aanvaarding van het aanbod door de Klant.

 3. Overeenkomsten (al dan niet op afstand) worden beheerst door de inhoud van de orderbevestiging van Social Logica en de Algemene Voorwaarden van Social Logica. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere aanbiedingen, correspondentie, aankondigingen en dergelijke.

 4. Annuleringen van door de Klant aan Social Logica kenbaar gemaakte bestellingen en / of opdrachten gaan pas in na schriftelijke goedkeuring door Social Logica.

 5. Elke Overeenkomst wordt aangegaan met Social Logica onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten en / of producten die Social Logica aanbiedt.

 6. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de voltooiing van de uitvoering. Social Logica zal de Klant hierover informeren.

 7. Wijzigingen in de oorspronkelijk tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Klant en Social Logica zijn slechts geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door beide Partijen zijn aanvaard door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst. 1. Levering


Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen en / of de gegevens door Social Logica worden overgedragen aan de Klant, waardoor ze in de feitelijke beschikkingsbevoegdheid van de Klant komen.

 2. De klant is verplicht de gekochte goederen of diensten of gegevens af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

 3. Indien de klant weigert de goederen op de plaats van levering in ontvangst te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies die nodig zijn voor de levering, heeft Social Logica het recht om de voor levering bestemde goederen op te slaan voor risico en rekening van de klant . Social Logica heeft het recht over de goederen te beschikken 14 dagen nadat Social Logica de Klant heeft medegedeeld dat hij gerechtigd is over de goederen te beschikken. Social Logica is in dat geval niet meer gehouden tot levering, terwijl de betalingsverplichting van de Klant intact blijft.

 4. De met Social Logica overeengekomen levertijden zijn nimmer fatale termijnen.

 5. Social Logica is gerechtigd de Overeenkomst in fasen of deelleveringen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen of onderdelen wordt uitgevoerd, heeft Social Logica het recht om elk onderdeel afzonderlijk te factureren.

 6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zal Social Logica de Klant hierover zo spoedig mogelijk informeren. Partijen zullen vervolgens overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst tijdig en in onderling overleg.

 7. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Social Logica de Klant hierover informeren.

 8. Kleine, gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld model, kwaliteit, kleur, maat, aantal, afwerking en dergelijke in de door Social Logica geleverde producten of diensten moeten door de Klant worden geaccepteerd en vormen in beginsel geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Social Logica.


Artikel 6. Risico-overdracht

 1. Social Logica bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk een specifieke methode is overeengekomen. Indien de klant een zending anders wenst te ontvangen, komen de extra kosten voor rekening van de klant.

 2. De klant is verplicht de producten bij aflevering in ontvangst te nemen. Op het moment dat de producten worden aangeboden voor levering aan de Klant, maar levering niet mogelijk is geweest, wordt de aankoop geacht te zijn geweigerd. De klant is daardoor direct in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt, geldt als leverdatum van de producten. Alle kosten die voortvloeien uit de weigering om te kopen zijn voor rekening van de Koper, onverminderd de rechten van Social Logica jegens de Koper met betrekking tot deze tekortkoming.

 3. Zodra de goederen en / of gegevens daadwerkelijk onder de controle van de koper of een door de koper ingeschakelde derde (n) zijn gekomen, is de koper verplicht deze goederen adequaat te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, vernietiging en dergelijke.

 4. De goederen of gegevens die het onderwerp zijn van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van Social Logica tot het moment dat de goederen of gegevens ter beschikking van de Koper worden gesteld.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Koper wordt pas eigenaar van de door Social Logica geleverde producten of goederen onder de voorwaarde van volledige betaling van hetgeen de Koper ter zake verschuldigd is, waarvan het de bedoeling is dat de Koper de (uiteindelijke) eigenaar wordt. De voorwaarde omvat alle claims met betrekking tot de vergoeding voor goederen die door Social Logica aan de klant worden geleverd of geleverd worden in het kader van de overeenkomst, evenals met betrekking tot de claims wegens niet-naleving van dergelijke overeenkomsten.

 2. Zolang niet aan deze voorwaarde is voldaan, wordt de Koper geen eigenaar van de geleverde goederen en kan en mag hij er geen pandrecht of ander beperkt recht op vestigen.

 3. Social Logica heeft het recht deze goederen en gegevens terug te vorderen en in te nemen indien de Klant in verzuim is en een zaak als genoemd onder art. 26.1. van deze algemene voorwaarden.


Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende, voorziene of onvoorziene oorzaken waarop Social Logica geen invloed kan uitoefenen en waardoor Social Logica niet in staat is om een of meer van haar verplichtingen zowel in het gezelschap van Social Logica als bij opslag of zowel bij overdracht (al dan niet in eigen beheer) als bij derden van wie Social Logica alle of een deel van de benodigde goederen of gegevens moet verkrijgen. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot:

 1. Overmacht bij een of meer leveranciers van Social Logica;

 2. Het niet correct nakomen van de verplichtingen van leveranciers van Social Logica;

 3. Gebrek aan items, apparatuur, software of materialen van derden; waarvan het gebruik door de Klant is voorgeschreven aan Social Logica;

 4. Overheidsmaatregelen;

 5. Verstoring van de levering van energie en water, van internet, computernetwerk en / of telecommunicatiefaciliteiten;

 6. transportproblemen;

 7. Het niet beschikbaar zijn van een of meer medewerkers;

 8. Werkstaking;

 9. Brand;

 10. Waterschade;

 11. Machinedefecten, inclusief computerapparatuur;

 12. invoer, uitvoer en / of doorvoer verboden;

 13. het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen; en / of

 14. alsmede de omstandigheden, waardoor de normale bedrijfsuitoefening wordt belemmerd waardoor de nakoming van de Overeenkomst door Social Logica er in redelijkheid niet van kan worden verwacht.

 1. In geval van overmacht is Social Logica gerechtigd de levertijd van goederen of gegevens te verlengen voor de duur van de belemmeringen.

 2. In geval van overmacht is Social Logica gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de desbetreffende Overeenkomst jegens Klant tijdelijk op te schorten totdat die omstandigheden of feiten zijn opgehouden. Indien deze omstandigheden of feiten langer dan negentig (90) dagen aanhouden of kunnen blijven bestaan, heeft Social Logica het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de Klant.


Artikel 9. Technische vereisten

 1. Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland worden gebruikt of worden geïmplementeerd, is Social Logica niet verantwoordelijk voor te leveren producten die voldoen aan de door wet- of regelgeving gestelde technische eisen, normen en / of voorschriften. van het land waar de producten gebruikt moeten worden en Social Logica is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

 2. Alle andere technische eisen die aan de door de klant te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de normale eisen, dienen door de klant bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te worden vermeld. 1. Financieel


Artikel 10. Prijzen en tarieven

 1. Alle door Social Logica vermelde prijzen en tarieven zijn in euro's en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. De door Social Logica vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijfs-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor zendingen buiten Nederland is Social Logica gerechtigd de Klant een extra toeslag in rekening te brengen.

 3. Social Logica heeft het recht om prijswijzigingen door te geven die zich hebben voorgedaan nadat de offerte was verzonden.

 4. Indien Social Logica op verzoek van de Klant rekenkosten of ontwerpkosten heeft gemaakt of zal maken, is Social Logica gerechtigd deze kosten door te berekenen aan de Klant.

 5. Indien Social Logica voornemens is haar tarief, prijs of tarief te wijzigen, zal zij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 11. Betaling

 1. Facturen van Social Logica dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

 2. De klant moet alle betalingen in euro doen.

 3. Social Logica heeft het recht om de Klant te verplichten vooruit te betalen en andere betalingsvoorwaarden voor de Klant vast te stellen, al dan niet in overleg met de Klant.

 4. Social Logica is gerechtigd om in gedeelten te factureren. Social Logica heeft het recht om haar Diensten maandelijks te factureren voor de waarde die evenredig is met de geleverde diensten, of om de reeds verrichte Diensten maandelijks bij de Klant in rekening te brengen volgens het gebruikelijke uurtarief van Social Logica.

 5. Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant is de Klant Social Logica verschuldigd vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk tot de dag van betaling had moeten zijn voldaan, rente over het openstaande bedrag van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente ingevolge artikel 6: 119a van het Burgerlijk Wetboek hoger is, in welk geval de wettelijke rente wordt gebruikt, waarbij een begonnen maand in rekening wordt gebracht voor een volledige maand.

 6. Kosten die Social Logica namens de Klant moet maken en die gezien hun omvang niet op voorhand door Social Logica mogen worden gedragen, dienen door Social Logica van de Klant te zijn ontvangen vóór het moment waarop Social Logica verplicht is te betalen deze kosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor commerciële productiekosten, website productiekosten en (ether) mediakosten.

 7. Bij niet-betaling is Social Logica gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst - in de ruimste zin van het woord - met de klant en alle daarmee verband houdende overeenkomsten op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. De Klant aanvaardt hierbij uitdrukkelijk het gevolg dat in geval van niet-tijdige betaling van de facturen van Social Logica, Social Logica het recht heeft om al haar Diensten, aan de Klant verstrekte software en de website van de Klant ontoegankelijk te maken voor de Klant en derden. In het geval Social Logica haar verplichtingen opschort en / of haar Diensten ontoegankelijk maakt, blijft de Klant aan zijn betalingsverplichtingen gebonden.

 8. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of gespecificeerde betalingsgegevens rechtstreeks aan Social Logica te melden.

 9. Social Logica is te allen tijde gerechtigd van de Klant zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

 10. Social Logica heeft het recht, naast de hoofdsom en rente, alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, veroorzaakt door wanbetaling, inclusief maar niet beperkt tot de kosten van een advocaat en / of incassobureau, te vorderen, waarbij de incassokosten bedragen 15% van de openstaande facturen van de Koper, met een minimumbedrag van € 150,00 per incasso exclusief BTW.

 11. De klant heeft om welke reden dan ook geen recht op verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen.

 12. In geval van faillissement, al dan niet voorlopige surseance van betaling, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling of surseance van betaling van de Klant, zijn de vorderingen van Social Logica en de verplichtingen van de Klant jegens Social Logica onmiddellijk opeisbaar. 1. Aansprakelijkheid


Artikel 12. Onderzoek en reclamerecht

 1. Bij of direct na levering van de Diensten en / of producten van Social Logica dient de Klant te onderzoeken of de geleverde goederen, goederen en gegevens (overdracht) voldoen aan de Overeenkomst, daarbij inbegrepen de door Social Logica verstrekte informatie. geleverde software geleverd 'as is'.

 2. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 1. internetveilingen;

 2. op maat gemaakte producten; en / of

 3. verzegelde software / software waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.

 1. De Klant kan geen beroep doen op de niet-nakoming van de Overeenkomst indien de Klant het onderzoek zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel heeft nagelaten of indien Social Logica de gebreken niet binnen een maand na ontdekking van de gebreken heeft gemeld.

 2. Social Logica moet de gelegenheid krijgen om ingediende klachten te controleren. Indien overeengekomen, wordt een schriftelijke verklaring opgesteld die door beide partijen moet worden ondertekend.

 3. Afnemer mag geleverde zaken alleen retourneren na voorafgaande toestemming van Social Logica. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant.

 4. Social Logica heeft het recht om, naar eigen goeddunken, de producten te vervangen nadat deze in originele staat zijn teruggestuurd, tenzij Social Logica hier uitdrukkelijk afstand van doet, de producten te herstellen of de vergoeding die voor de betreffende producten aan de Klant is betaald, terug te betalen.

 5. Indien de klacht naar het oordeel van Social Logica gerechtvaardigd is, zal Social Logica ofwel een billijke vergoeding betalen tot de factuurwaarde van de geleverde goederen of diensten, ofwel de goederen of diensten kosteloos vervangen nadat de oorspronkelijke staat is teruggegeven. Social Logica is niet gehouden tot enige verdere vergoeding van schade of kosten van welke aard ook.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De klant is verplicht de voorschriften en / of instructies met betrekking tot de wijze van opslag, behandeling en toepassing van de geleverde producten, gegevens en diensten strikt in acht te nemen.

 2. Social Logica is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die zijn ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden;

 2. Nalatigheid van de klant bij het onderhoud van de door de klant gebruikte of geleverde goederen en / of software;

 3. Schade aan de geleverde goederen als gevolg van mechanische, chemische of biologische invloeden van buitenaf;

 4. Normale slijtage van de geleverde goederen als gevolg van gebruik;

 5. Ongeschikte omstandigheden, zoals temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte waar de geleverde zaken worden geïnstalleerd en / of geleverd of afgeleverd;

 6. Elke andere externe oorzaak die redelijkerwijs niet kan worden toegeschreven aan Social Logic;

 1. Social Logica is niet aansprakelijk voor indirecte schade en is alleen aansprakelijk voor directe schade indien deze is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Social Logica.

 2. Social Logica is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, zoals het niet naleven van veiligheidsvoorschriften of technische voorschriften en het gebruik van goederen of producten voor doeleinden waarvoor ze niet bedoeld zijn, of van een gebruik van goederen die redelijkerwijs niet te verwachten zijn optreden. wordt verwacht.

 3. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Social Logica altijd beperkt tot de prijs van de betreffende goederen of diensten.

 4. Social Logica stelt alles in het werk om haar producten en diensten, inclusief de overdracht ervan, vrij te houden van malware, inclusief virussen of D-DoS-aanvallen, maar is hiervoor nooit aansprakelijk.

 5. Social Logica is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uitval, storingen, onbruikbaar maken van gegevens, verlies van gegevens bij de hostingprovider en door Social Logica ingeschakelde derden, ongeacht de oorzaak.


Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring van derden

 1. De aansprakelijkheid voor Diensten van Social Logica ten behoeve van de Klant, die Social Logica aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag dat Social Logica op die derde kan verhalen. Social Logica zal er alles aan doen, respectievelijk om de Koper alle medewerking te verlenen die van Social Logica kan worden verlangd om van de desbetreffende derde partij een zo hoog mogelijke vergoeding te verkrijgen.

 2. De klant vrijwaart Social Logica voor alle aanspraken van derden die verband houden met de werkzaamheden en diensten die onder de overeenkomst worden uitgevoerd. 1. Uitvoering van diensten
Artikel 15. Algemeen

  1. Alle verplichtingen die op Social Logica rusten jegens de Klant zijn inspanningsverplichtingen en in geen geval resultaatsverplichtingen.

  2. Voor zover de bepalingen in deze sectie betrekking hebben op specifieke diensten, zijn deze bepalingen alleen van toepassing wanneer de desbetreffende dienst is gekocht.

  3. Klant verbindt zich ertoe Social Logica in staat te stellen (deel) leveringen uit te voeren, al dan niet door het installeren of activeren van de door Social Logica aanbevolen software of het aanschaffen van hardware voor het gebruik van de Diensten en / of producten van Social Logica.

  4. De Koper verstrekt Social Logica tijdig alle informatie en gegevens die nodig zijn / zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot gegevens over de IT-omgeving van de Koper, of waarvan de Koper weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. de overeenkomst.

  5. Indien de gegevens en / of informatie zoals omschreven in het vorige lid niet of niet tijdig door de Klant wordt verstrekt, heeft Social Logica het recht om eventuele (vertraagde) kosten als gevolg hiervan bij de Klant in rekening te brengen.

  6. Indien Afnemer in het kader van zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van eigen medewerkers en / of hulppersonen, beschikken deze medewerkers en deze hulppersonen over de benodigde kennis, kunde en ervaring.

  7. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, programmatuur, materialen inclusief afbeeldingen of teksten of andere soorten gegevens of informatie op informatiedragers aan Social Logica ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke specificaties. De Klant garandeert dat geen rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, van derden zich verzetten tegen de levering of het gebruik van dergelijke apparatuur, software, materialen of gegevens en zal Social Logica vrijwaren tegen elke actie op basis van de claim dat een dergelijke beschikbaarstelling of gebruik inbreuk maakt op enige promotie gebaseerd op rechten van derden.

  8. Klant is verantwoordelijk voor de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.

  9. Indien medewerkers van Social Logica werkzaamheden verrichten op de locatie van de Klant, zal de Klant de nodige faciliteiten en hun beschikbaarheid gratis ter beschikking stellen, inclusief maar niet beperkt tot een werkruimte met voldoende computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten, inclusief toegang tot internet met voldoende transportcapaciteit. De werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle wettelijk geldende eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

Artikel 16. Goedkeuring

  1. Alle door Social Logica ten behoeve van de Klant te produceren producten, zoals promotiemateriaal, websites, strategieën, storyboards, scripts, video's en marketingplannen, worden ter goedkeuring door Social Logica aan de Klant voorgelegd. Indien de Klant bezwaren heeft tegen de uitvoering van de gepresenteerde producten, dient de Klant deze bezwaren binnen 24 uur na ontvangst van deze producten kenbaar te maken. Indien de Klant binnen deze termijn zijn / haar bezwaren niet kenbaar maakt, wordt de Klant geacht zijn / haar goedkeuring te hebben verleend.

  2. In het geval dat de Klant tijdig zijn / haar bezwaren kenbaar maakt, zal Social Logica de nodige aanpassingen aan het product aanbrengen en het aangepaste product zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Klant zoals beschreven in de vorige paragraaf van dit artikel.
Artikel 17. Inschakeling en overdracht van derden

  1. Rechten uit enige overeenkomst met Social Logica zijn niet onderworpen aan overdracht of vestiging van een pandrecht of andere beperkte rechten. Deze clausule heeft eigendomsrechtelijke werking.

  2. Social Logica is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren.

  3. Social Logica is bevoegd om namens de Klant rechtshandelingen uit te voeren ter uitvoering van de Overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot het accepteren van (licentie) voorwaarden van derden. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Social Logica een behoorlijke volmacht te verstrekken of zelf de noodzakelijke (rechts) handeling (en) uit te voeren.


Artikel 18. Diensten met betrekking tot softwareonderhoud, de IT-omgeving van de Klant en de website van de Klant

  1. Alle incidenten, verstoringen of andere omstandigheden waardoor de software van Social Logica of de website van de Klant niet naar behoren functioneren, moeten zo spoedig mogelijk worden verwerkt. mogelijk via e-mail aan Social Logica worden gemeld. Social Office spant zich er binnen kantooruren voor in om de storing, het incident of andere belemmerende omstandigheden zo snel mogelijk op te lossen. Voor werkzaamheden die Social Logica op verzoek van de Klant buiten kantooruren verricht, is de Klant een toeslag verschuldigd van maximaal 100% van de prijs van de dienst.

  2. De Klant aanvaardt het gevolg dat indien Social Logica herstelwerkzaamheden dient uit te voeren binnen de IT-omgeving van de Klant, met de door Social Logica aan de Klant ter beschikking gestelde software voor de uitvoering van de Overeenkomst en / of binnen de website van de Klant, het voornoemde IT-omgeving, software en / of website is tijdelijk uitgeschakeld. In dat geval is Social Logica in geen geval aansprakelijk voor enige schade die de Klant hierdoor lijdt.


Artikel 19. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de hostingservice (mede) bedoeld is om diensten te verlenen met betrekking tot opslag en / of overdracht van door de Klant geleverd materiaal aan derden, zoals in het geval van webhosting of e-maildiensten, zijn de bepalingen van dit artikel ook van toepassing .

 2. Elke garantie met betrekking tot de hosting wordt verstrekt door de betrokken hostingprovider. Social Logic is nooit gebonden aan iets meer of iets anders.

 3. Klant zal via (de servers van) Social Logica geen informatie publiceren of aanbieden die in strijd is met Nederlands recht. Dit omvat in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de rechthebbende (n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en / of informatie die privacy schendt of resulteert in een vorm van stalking, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden overal ter wereld.

 4. Bij herhaalde (gerechtvaardigde) klachten over de door Koper aangeboden informatie heeft Social Logica het recht om de hostingovereenkomst te beëindigen en / of te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding aan Koper gehouden te zijn.

 5. Klant onthoudt zich van het beschadigen van de servers. Het is de Klant verboden processen of programma's te starten, al dan niet via de server, waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit een belemmering vormt voor Social Logic of internetgebruikers of schade veroorzaakt.

 6. Zonder toestemming van Social Logica is het de Klant verboden de door Social Logica verstrekte gebruikersnamen en / of wachtwoorden aan derden bekend te maken.

 7. Social Logica kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de Klant mag gebruiken in het kader van de hostingdiensten. Bij overschrijding van dit maximum is Social Logica gerechtigd een aanvullend bedrag in rekening te brengen.

 8. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens als een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

 9. De Klant verleent hierbij aan Social Logica een onbeperkte en onvoorwaardelijke (sub) licentie voor het distribueren, opslaan, doorgeven en / of kopiëren van al het materiaal dat door de Klant wordt verspreid via de systemen van Social Logica op elke manier die Social Logica geschikt acht, maar alleen voor de voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het nakomen van de hostingovereenkomst door Social Logica.

 10. Social Logica is bevoegd om voor hosting een derde partij in te schakelen. Social Logica kan in dit geval als wederverkoper optreden.


Artikel 20. Zoekmachineoptimalisatie en Adwords

 1. Indien de Klant Social Logica gebruikt voor zoekmachineoptimalisatie, komen de Klant en Social Logica een optimalisatieovereenkomst overeen.

 2. Social Logica heeft het recht de optimalisatieovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en / of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding aan de Klant, indien:

 1. Klant brengt structurele wijzigingen aan op de website zonder toestemming van Social Logica;

 2. Klant wijzigt het domein; en / of de

 3. Klant haalt de website offline of verplaatst deze naar een andere domeinnaam.

 1. Indien de Klant een website van hem / haar overdraagt en / of aan een derde verkoopt, is de Klant verplicht de optimalisatieovereenkomst aan de desbetreffende derde over te dragen. Indien de Klant de optimalisatieovereenkomst niet overdraagt, is de Klant de volledige vergoeding aan Social Logica verschuldigd ter waarde van het resultaat dat werd bereikt bij volledige uitvoering van de optimalisatieovereenkomst.

 2. Customer en Social Logica kunnen voor onbepaalde tijd een AdWords-campagne overeenkomen. Als de klant deze overeenkomst annuleert en / of beëindigt, wordt er geen restitutie verleend.

 3. Klant machtigt Social Logica om namens Klant op te treden voor linkbuilding.


Artikel 21. Sociale media

 1. De Klant machtigt Social Logica om berichten op sociale media te plaatsen voor commerciële doeleinden. Hiertoe zal de Klant Social Logica voorzien van alle benodigde wachtwoorden en accountgegevens en geeft Social Logica het recht om wachtwoorden voor sociale media-accounts te wijzigen.

 2. Aan het einde van de Overeenkomst zal Social Logica de Klant alle wachtwoorden voor de sociale media-accounts verstrekken, op voorwaarde dat Social Logica naar behoren wordt gecompenseerd voor alle door haar geleverde Diensten en de Klant aan al zijn financiële verplichtingen jegens Social Logica heeft voldaan.

Intellectueel eigendom


Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten ontwikkeld door Social Logica of ter beschikking gesteld door Social Logica aan de Klant, inclusief voorbereidend materiaal zoals, maar niet beperkt tot, ontwerpen, berekeningen, tekeningen, gegevens, alle aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, evenals eventuele kopieën van de bovengenoemde producten zijn exclusief in handen van Social Logica, haar licentiegevers of haar leveranciers.

  2. De intellectuele eigendomsrechten die kunnen rusten op alle producten gemaakt / ontworpen onder de Overeenkomst, inclusief voorbereidend materiaal, zoals - maar niet beperkt tot - ontwerpen, berekeningen, tekeningen, (organisatie van) gegevens, promotiemateriaal, websites, domeinnamen en / of middelen van discriminatie, rust bij Social Logica. Voor zover de Klant de begunstigde van deze producten wordt, worden de intellectuele eigendomsrechten die erop rusten vooraf overgedragen aan Social Logica. Indien de Klant medewerking nodig heeft om ervoor te zorgen dat de intellectuele eigendomsrechten op de bovengenoemde producten berusten bij Social Logica, zal de Klant hier onmiddellijk aan meewerken en verleent de Klant Social Logica een volmacht voor deze overdracht (al dan niet vooraf). bereiken.

  3. Voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten door Social Logica aan de Klant is een afzonderlijke akte vereist. Overdracht vindt nooit impliciet plaats.

  4. Als Social Logica gebruikersrechten verleent om te gebruiken, omvat dit gebruikersrecht altijd, maar is niet beperkt tot, de volgende beperkingen:

  1. Het is Klant niet toegestaan de software en documentatie voor derden te gebruiken of voor derden te gebruiken;

  2. het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur en documentatie te wijzigen of aan te passen;

  3. gebruikersrechten die Social Logica aan de Klant verleent, zal de duur van de Overeenkomst tussen de Klant en Social Logica niet overschrijden.

  4. Tijdens de duur van de relatie heeft de Klant geen recht op verder of ander gebruik van de door Social Logica vervaardigde bestelling dan het vooraf overeengekomen gebruik. Indien hierover niets is overeengekomen, wordt het eerste gebruik als overeengekomen beschouwd.

  1. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de software en de documentatie of ander materiaal van Social Logica te verwijderen zonder schriftelijke toestemming van Social Logica.

  2. Social Logica heeft het recht om de naam van de koper te gebruiken voor promotionele doeleinden.

  3. Social Logica behoudt zich het recht voor om de kennis die door de uitvoering van de overeenkomst is toegenomen, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  4. Social Logica is nimmer aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik van merken, modellen en andere door of namens de Klant beschikbaar gestelde gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst.

  5. Indien het door Social Logica wordt erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtszaak wordt vastgesteld in een besluit dat niet meer vatbaar is voor beroep dat een door Social Logica aanhangig gemaakte zaak de rechten van derden zoals hier bedoeld schendt, zal Social Logica in overweging nemen de zaak terugnemen. Klant is verplicht mee te werken aan de teruggave van de betreffende zaak of werkzaamheden.

  6. Social Logica heeft het recht om back-up kopieën van de software te bewaren of te maken voor tijdelijk gebruik of voor beveiliging bij de uitvoering van de Overeenkomst.

  7. Social Logica heeft het recht om het werk in opdracht te ondertekenen en heeft het recht om haar naam te vermelden bij publicatie van het geproduceerde werk.

  8. Social Logica kan software of diensten van derden aan de Klant ter beschikking stellen. Op hen zijn de (licentie) voorwaarden van die derden van toepassing, met uitzondering van de in deze voorwaarden afwijkende bepalingen en een tussen de Klant en Social Logica gesloten Overeenkomst. Klant garandeert dat hij / zij deze voorwaarden van derden accepteert en zich hier strikt aan zal houden. Indien en voor zover voornoemde voorwaarden van derden in de relatie tussen de Klant en Social Logica om welke reden dan ook niet van toepassing worden verklaard of niet van toepassing worden verklaard, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

  9. Indien de Klant of Social Logic open source software gebruikt, zijn alleen de licentievoorwaarden van de desbetreffende open source software van toepassing. Met betrekking tot het gebruik van open source software komt er geen overeenkomst tot stand tussen de Klant en Social Logica.

  10. Social Logica heeft het recht om de handelsnaam van de Klant of een ander (al dan niet door Social Logica ontwikkeld) middel van discriminatie van de Klant in de naam van Social Logica als handelsmerk te registreren. Social Logica kan de kosten hiervan bij de Klant in rekening brengen. De Klant ontvangt voor de duur van de Overeenkomst een licentie van Social Logica voor het gebruik van het door Social Logica geregistreerde handelsmerk. Als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, kan Social Logica voortvloeien uit een kennisgeving en / of actie van de klant dat de klant zijn verplichtingen onder de overeenkomst of enige vorm van beëindiging (inclusief maar niet beperkt tot , beëindiging en beëindiging van de Overeenkomst door de Klant niet wordt erkend door Social Logica, heeft Social Logica het recht zich te verzetten tegen het merk dat door Social Logica is geregistreerd bij de Klant, met dien verstande dat de licentie voor het gebruik van het bovengenoemde merk (tijdelijk of niet, dergelijke Social Logica kan ervoor kiezen om door Social Logica te worden ingetrokken, waarbij het de Klant niet is toegestaan het merk te gebruiken In het laatste geval ziet de Koper er bij voorbaat af van het eventuele beroep op zijn / haar handelsnaamrecht om het beroep op de voornoemd handelsmerkrecht van Social Logica Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft de Klant alleen het recht om een door Social Logica geregistreerd merk te gebruiken voor de implementatie van de Overeenkomst, indien de Klant en Social Logica hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd en Social Logica naar behoren wordt vergoed voor alle diensten die Social Logica ten behoeve van de Klant heeft verricht.

  11. Alle aan de Klant verleende licenties voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de Overeenkomst. Een beëindiging, beëindiging en / of enige andere vorm van beëindiging van de Overeenkomst omvat ook de beëindiging, beëindiging of enige andere vorm van beëindiging van de licenties die aan de Klant zijn verleend voor de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 23. Vertrouwelijkheid

 1. Zowel Social Logica als de Koper zijn verplicht tot geheimhouding gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst met betrekking tot alle feiten en bijzonderheden betreffende het bedrijf van de andere persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is.

 2. Gedurende de looptijd en na de beëindiging van deze Overeenkomst is de Klant gebonden aan strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot zowel (de onderneming (en) van) Social Logica als ook (de onderneming (en) van) handelsrelatie / klanten van Social Logica of met de aangesloten bedrijven. De Klant houdt de broncode en objectcode van Social Logica of dienstverleners vertrouwelijk als de Klant een bron- of objectcode heeft. Deze geheimhoudingsplicht omvat ook alle gegevens van werknemers, klanten, klanten en andere relaties die op de hoogte zijn gesteld onder de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende correspondentie.

 3. Social Logica heeft het recht om van medewerkers van de Klant en / of door de Klant ingeschakelde derden een afzonderlijke geheimhoudingsverklaring te verlangen. 1. Privacy


Artikel 24. Privacy en cookies

  1. De gegevens en informatie die partijen aan elkaar verstrekken, moeten zorgvuldig en vertrouwelijk worden opgeslagen.

  2. Social Logica behandelt de aan haar verstrekte Persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante privacywetgeving, in ieder geval de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Partijen sluiten een afzonderlijke verwerkersovereenkomst met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

  3. Bij een bezoek aan een website of applicatie die Social Logica beheert, kan via cookies informatie van de Klant over het gebruik van de betreffende website worden verzameld. De informatie en gegevens die Social Logica via cookies verzamelt, kunnen worden gebruikt voor functionele, analytische of commerciële doeleinden. Klant is verantwoordelijk voor het opstellen van een goede cookieverklaring.

  4. Social Logica mag de Persoonsgegevens van de Klant alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of de afhandeling van een klacht.

  5. Social Logica zal de Persoonsgegevens van de Klant niet aan derden verstrekken of op een andere manier openbaar maken zonder toestemming van de Klant, tenzij en voor zover er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

  6. De Klant aanvaardt dat Social Logica de Klant benadert voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek, tenzij de Klant van tevoren aangeeft niet in rekening te willen worden gebracht.

  7. De persoon op wie de door Social Logica verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben, heeft het recht om bij Social Logica een verzoek in te dienen voor inzage, correctie en / of verwijdering van zijn Persoonsgegevens. Social Logica zal de Klant over dit verzoek informeren. De klant is verantwoordelijk voor het reageren op dit verzoek binnen 4 weken en moet de redenen voor elke weigering van dit verzoek vermelden.

  8. Social Logica behoudt zich het recht voor om de overige gegevens van de Klant anoniem te gebruiken voor (statistisch) onderzoek. 1. Duur en einde van de overeenkomst


Artikel 25. Duur, opzegging en opzegging

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  2. Indien een bepaalde termijn is overeengekomen, wordt de overeenkomst aan het einde van deze termijn automatisch met dezelfde termijn verlengd, tenzij een partij uiterlijk drie maanden voor het einde van de eerste termijn bij aangetekende brief aangeeft niet te willen de overeenkomst verlengen.

  3. Social Logica kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of beëindigen, onder meer maar niet uitsluitend in de volgende gevallen:

  1. wanneer het bedrijf van de klant vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;

  2. surséance van betaling is aangevraagd of indien de koper failliet is verklaard;

  3. wanneer er een controlewijziging plaatsvindt bij de Klant of binnen de klantgroep;

  4. Klant vraagt of verkrijgt surséance van betaling;

  5. de wettelijke schuldsanering wordt op de klant van toepassing verklaard;

  6. beslag wordt gelegd op het geheel of een deel van de eigendommen of activa van de Koper;

  7. indien zich andere omstandigheden voordoen waarin de voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Social Logica kan worden verlangd;

  8. als er in Social Logica een redelijk vermoeden bestaat dat de Klant de Overeenkomst niet of niet naar behoren kan nakomen. In voornoemde gevallen is Social Logica bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht op schadevergoeding van Social Logica.

  1. Als de klant de geleverde goederen retourneert, moet de klant de goederen in de juiste verpakking retourneren. De retourkosten zijn voor rekening en risico van de Klant.

  2. Indien het artikel niet kan worden geleverd en / of de Dienst niet kan worden geleverd, zal Social Logica de Klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.


Artikel 26. Schikkingsovereenkomst

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke uitvoeringen, films, bronobjectcodes en ander (publiciteits) materiaal dat aan het einde van de relatie met Social Logica is, zal op verzoek door Social Logica aan de Klant worden overgedragen. nadat de Klant aan Social Logica (om welke reden dan ook) is verschuldigd en nadat Social Logica voldoende is gecompenseerd voor deze overdracht en voor haar Diensten, met inachtneming van art. 23 en 24 van deze voorwaarden. In dat geval zal Social Logica ook elke schriftelijke Schriftelijke instructie geven om de resterende restanten van de gecontracteerde mediaruimte / tijd over te dragen aan de Klant of een door de Klant aan te wijzen derde partij.

 2. Indien de relatie tussen de Klant en de Social Logic eindigt - om welke reden dan ook - blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsbetrekking tussen partijen regelen, voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de relatie. 1. Overige en slotbepalingen


Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

  3. Ten aanzien van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en in eerste instantie alleen de rechter die bevoegd is voor Social Logica, tenzij Social Logica het geschil voorlegt aan de voor de Klant bevoegde rechter.